خرید محصولات آموزشی نقاشی به سبک های مختلف تخصصی آموزش حرفه ای نقاشی تخصصی و مبتدی به صورت کاملا تضمینی http://cafeeshop12.mihanblog.com 2020-09-23T10:55:17+01:00 text/html 2017-10-31T10:51:54+01:00 cafeeshop12.mihanblog.com MansouR خرید ارزانترین محصول آموزش جامع و کاربردی نقاشی برای تمامی سنین http://cafeeshop12.mihanblog.com/post/39 <div align="center"><div><span dir="rtl" class="t8"><font size="2" style="text-align: start;"><span dir="rtl" style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif;">آموزش نقاشی تکنیک مدادرنگ استاد عباس بهنیا&nbsp;</span><br></font><span style="text-align: start;"></span><p align="center" style="margin: 5px;"><font size="2"><a href="http://d20.ir/Upload/61b56789/feb7d202/rnantm.jpg" dir="rtl" title="نرم افزار آموزش نقاشی تکنیک مدادرنگ (استاد عباس بهنیا)" target="blank"><img src="http://d20.ir/Upload/61b56789/feb7d202/rnantm.jpg" dir="rtl" alt="نرم افزار آموزش نقاشی تکنیک مدادرنگ (استاد عباس بهنیا)" vspace="3" border="0"></a></font></p><p dir="rtl" align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">"نرم افزار آموزش نقاشی تکنیک مدادرنگ استاد عباس بهنیا<br>آنچه در این مجموعه آموزش داده میشود:<br>آشنایی با تکنیک مدادرنگ و معرفی ابزارها<br>رنگهای هم خوانواده جهت نشان دادن رنگ و حجم اشیا: تکنیک تختچ<br>نشان دادن تاثیر رنگ اشیا بر همدیگر با تکنیک هاشور<br>استفاده از تکنیک مداد رنگ روی مقوای مشکی<br>استفاده از تکنیک مداد و ترکیب چند مواد</font><br>"</p><p dir="rtl" align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></p><p dir="rtl" align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="http://d20.ir/14/Images/430/Large/num1_126.jpg"></p><ul style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px 25px 10px 0px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><li style="line-height: 20px;">رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت1<br></li><br><li style="line-height: 20px;">رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت2<br></li><br><li style="line-height: 20px;">رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت3<br></li><br><li style="line-height: 20px;">رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت4<br></li><br><li style="line-height: 20px;">رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت5<br></li><br><li style="line-height: 20px;">رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت6<br></li><br><li style="line-height: 20px;">رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت7<br></li><br><li style="line-height: 20px;">نشان دادن تاثیر رنگ اشیاء بر همدیگر با تکنیک هاشور1<br></li><br><li style="line-height: 20px;">نشان دادن تاثیر رنگ اشیاء بر همدیگر با تکنیک هاشور2<br></li><br><li style="line-height: 20px;">نشان دادن تاثیر رنگ اشیاء بر همدیگر با تکنیک هاشور3<br></li><br><li style="line-height: 20px;">نشان دادن تاثیر رنگ اشیاء بر همدیگر با تکنیک هاشور4<br></li><br><li style="line-height: 20px;">استفاده از تکنیک مدادرنگ روی مقوای مشکی1<br></li><br><li style="line-height: 20px;">استفاده از تکنیک مدادرنگ روی مقوای مشکی2<br></li><br><li style="line-height: 20px;">استفاده از مدادرنگ و ترکیب چند مواد1<br></li><br><li style="line-height: 20px;">استفاده از مدادرنگ و ترکیب چند مواد2<br></li><br><li style="line-height: 20px;">استفاده از مدادرنگ و ترکیب چند مواد3<br></li><br><li style="line-height: 20px;">استفاده از مدادرنگ و ترکیب چند مواد4<br></li><br><li style="line-height: 20px;">استفاده از مدادرنگ و ترکیب چند مواد5<br></li><br><li style="line-height: 20px;">معرفی چند نمونه کار نقاشی با مداد رنگ</li><li style="line-height: 20px;"><br></li></ul><br style="text-align: start;"><div style="width: 540px; margin-right: 30px; text-align: right; padding: 10px; border: 1px solid rgb(107, 144, 218); background-color: rgb(240, 247, 249);"><span dir="rtl" class="t8"><b>نام كالا :</b>&nbsp;نرم افزار آموزش نقاشی تکنیک مدادرنگ (استاد عباس بهنیا) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>قیمت :</b>&nbsp;20000 تومان&nbsp;<a href="http://melalkharid.ir/451126-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C/bz=39846" target="_blank" title=""></a><a href="http://melalkharid.ir/451126-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C/bz=39846" target="_blank" title=""><br></a><font color="#ff0000"><a href="http://melalkharid.ir/451126-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C/bz=39846" target="_blank" title=""><font size="3"><b>خرید و ثبت سفارش</b></font>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</a>&nbsp;&nbsp; </font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>وزن :</b>&nbsp;100 گرم &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div><div><span dir="rtl" class="t8"><br></span></div></span></div></div> text/html 2017-10-05T20:54:35+01:00 cafeeshop12.mihanblog.com MansouR خرید بهترین مجموعه آموزشی نقاشی تکنیک مدادرنگ (استاد عباس بهنیا) http://cafeeshop12.mihanblog.com/post/20 <center><font size="2" style="text-align: start;"><span dir="rtl" style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif;">آموزش نقاشی تکنیک مدادرنگ استاد عباس بهنیا&nbsp;</span><br></font><span style="text-align: start;"></span><p align="center" style="margin: 5px;"><font size="2"><a href="http://d20.ir/Upload/61b56789/feb7d202/rnantm.jpg" dir="rtl" title="نرم افزار آموزش نقاشی تکنیک مدادرنگ (استاد عباس بهنیا)" target="blank"><img src="http://d20.ir/Upload/61b56789/feb7d202/rnantm.jpg" dir="rtl" alt="نرم افزار آموزش نقاشی تکنیک مدادرنگ (استاد عباس بهنیا)" vspace="3" border="0"></a></font></p><p dir="rtl" align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">"نرم افزار آموزش نقاشی تکنیک مدادرنگ استاد عباس بهنیا<br>آنچه در این مجموعه آموزش داده میشود:<br>آشنایی با تکنیک مدادرنگ و معرفی ابزارها<br>رنگهای هم خوانواده جهت نشان دادن رنگ و حجم اشیا: تکنیک تختچ<br>نشان دادن تاثیر رنگ اشیا بر همدیگر با تکنیک هاشور<br>استفاده از تکنیک مداد رنگ روی مقوای مشکی<br>استفاده از تکنیک مداد و ترکیب چند مواد</font><br>"</p><p dir="rtl" align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></p><p dir="rtl" align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="http://d20.ir/14/Images/430/Large/num1_126.jpg"></p><ul style="text-align: start; padding: 0px; margin: 0px 25px 10px 0px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><li style="line-height: 20px;">رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت1<br></li><br><li style="line-height: 20px;">رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت2<br></li><br><li style="line-height: 20px;">رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت3<br></li><br><li style="line-height: 20px;">رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت4<br></li><br><li style="line-height: 20px;">رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت5<br></li><br><li style="line-height: 20px;">رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت6<br></li><br><li style="line-height: 20px;">رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت7<br></li><br><li style="line-height: 20px;">نشان دادن تاثیر رنگ اشیاء بر همدیگر با تکنیک هاشور1<br></li><br><li style="line-height: 20px;">نشان دادن تاثیر رنگ اشیاء بر همدیگر با تکنیک هاشور2<br></li><br><li style="line-height: 20px;">نشان دادن تاثیر رنگ اشیاء بر همدیگر با تکنیک هاشور3<br></li><br><li style="line-height: 20px;">نشان دادن تاثیر رنگ اشیاء بر همدیگر با تکنیک هاشور4<br></li><br><li style="line-height: 20px;">استفاده از تکنیک مدادرنگ روی مقوای مشکی1<br></li><br><li style="line-height: 20px;">استفاده از تکنیک مدادرنگ روی مقوای مشکی2<br></li><br><li style="line-height: 20px;">استفاده از مدادرنگ و ترکیب چند مواد1<br></li><br><li style="line-height: 20px;">استفاده از مدادرنگ و ترکیب چند مواد2<br></li><br><li style="line-height: 20px;">استفاده از مدادرنگ و ترکیب چند مواد3<br></li><br><li style="line-height: 20px;">استفاده از مدادرنگ و ترکیب چند مواد4<br></li><br><li style="line-height: 20px;">استفاده از مدادرنگ و ترکیب چند مواد5<br></li><br><li style="line-height: 20px;">معرفی چند نمونه کار نقاشی با مداد رنگ</li><li style="line-height: 20px;"><br></li></ul><br style="text-align: start;"><div style="width: 540px; margin-right: 30px; text-align: right; padding: 10px; border: 1px solid rgb(107, 144, 218); background-color: rgb(240, 247, 249);"><span dir="rtl" class="t8"><b>نام كالا :</b>&nbsp;نرم افزار آموزش نقاشی تکنیک مدادرنگ (استاد عباس بهنیا) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>قیمت :</b>&nbsp;20000 تومان&nbsp;<a href="http://melalkharid.ir/451126-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C/bz=39846" target="_blank" title=""></a><a href="http://melalkharid.ir/451126-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C/bz=39846" target="_blank" title=""><br></a><font color="#ff0000"><a href="http://melalkharid.ir/451126-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C/bz=39846" target="_blank" title=""><font size="3"><b>خرید و ثبت سفارش</b></font>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>وزن :</b>&nbsp;100 گرم &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div><div><span dir="rtl" class="t8"><br></span></div></center> text/html 2017-02-27T10:23:00+01:00 cafeeshop12.mihanblog.com MansouR خرید مجموعه آموزشی نقاشی با آبرنگ به همراه هدیه ویژه http://cafeeshop12.mihanblog.com/post/38 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(112, 112, 112);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span class="info-label" style="font-weight: bold; color: rgb(6, 191, 250); text-align: start;">قیمت</span><span style="color: rgb(112, 112, 112); text-align: start;">&nbsp;:&nbsp;</span><strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" style="color: rgb(112, 112, 112); text-align: start;"><span class="price-new" style="color: rgb(33, 84, 160);">20,890 تومان</span></strong></font></div><div style="text-align: center;"><strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" style="color: rgb(112, 112, 112); text-align: start;"><span class="price-new" style="color: rgb(33, 84, 160);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></strong></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(112, 112, 112);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیش از 250نقاشی و عکس جهت الگوبرداری قابل استفاده در کامپیوتر و دستگاه خانگی دوبله فارسی</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://d20.ir/14/Images/430/Small/num1_131.jpg"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علاوه برفیلم آموزشی نقاشی رنگ روغن، این مجموعه شامل جزوات آموزشی با فرمت pdf حاوی اطلاعات و نکاتی در زمینه معرفی رنگ روغن، ترکیب رنگ ها، کاتالوگ های رنگ روغن و همچنین شامل آموزش بیش از 10<strong>&nbsp;نقاشی رنگ روغن با موضوع گل</strong>&nbsp;به صورت گام به گام به شکل کتاب الکترونیکی pdf و معرفی چندین سایت نقاشی رنگ روغن می باشد.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://d20.ir/14/Images/430/Large/num1_132.jpg"></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این مجموعه دارای هدیه ای ویژه می باشد که شامل بیش از&nbsp;<strong>125 تابلو نقاشی رنگ روغن</strong>&nbsp;و بیش از 130 تصویر و عکس با موضوع طبیعت بی جان Still life می باشد که جهت ایده گرفتن و بکارگیری آنها به عنوان مدل نقاشی برای هنرجویان نقاشی می باشد.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://melalkharid.ir/447026-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84/bz=39846" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#ff0000"><b>لینک خرید&nbsp;<span style="text-align: start;">نقاشی با رنگ روغن-اورجینال</span></b></font></a></p></div> text/html 2017-02-27T09:09:37+01:00 cafeeshop12.mihanblog.com MansouR خرید محصول آموزش پیشرفته گام به گام گلهای بلندر به زبان فارسی http://cafeeshop12.mihanblog.com/post/37 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">آموزش گام به گام گلهای بلندر پیشرفته</span></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">آموزش تکنیکهای برتر گلهای بلندر جدید</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">آفتاب سوخته، پژمرده ژاپنی، خشک، چروک، به انضمام جدیدترین متدهای گل آرائی</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">یک سی دی<br><br></span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.d20.ir/14/Images/228/Large/60526d07c436df9.jpg"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><br><br><br>برگ گیاه پاپیتال بزرگ و شکوفه</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">برای ساخت برگ‌های گیاه پاپیتال ابتدا الگوی برگ را روی فوم منقل کنید و سپس آن را برش دهید. اگر می‌خواهید برگ به رنگ سبز روشن باشد از فوم سفید یا شیری استفاده نمائید. سپس رنگ روغنی سبز تیره را به‌وسیله تکه‌ای ابر از انتهای برگ به‌سمت بالا بکشید. و اگر می‌خواهید برگ شما به رنگ سبز تیره باشد از فوم زیتونی روشن و تیره می‌توانید استفاده نمائید. برای نصب برگ گیاه پاپیتال روی ساقه از ساقه شماره 8 ...</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">گل آلسترو مریا</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">مواد و وسائل مورد نیاز فوم به رنگ شیری، زرد، پرچم قهوه‌ای، سیم روکش‌دار شماره 5، رنگ روغن نارنجی، قرمز، مشکی و سبز، نوار گاترین. - مراحل انجام کار 1- ابتدا رنگ نارنجی و قرمز را به‌طور مساوی و مقدار خیلی کمی از رنگ مشکی را با هم ترکیب کنید. 2- الگوی شماره 1 و 3 را روی ورقه شیری رنگ قرار دهید و اطراف آنها را برش دهید و تمام قسمت‌ها را به‌طور کامل رنگ‌آمیزی کنید. 3- الگوی شماره 2 را هم ...</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">اطلاعاتی در رابطه با ساخت گل \"یوکا\"</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">این گل در عین زیبایی دارای الگوی ساده ای می باشد. برای ساخت هر گل از 3 دایره با اندازه یکسان (5 تا 7 سانتیمتر)، استفاده می شود. ابتدا برشهایی با فاصله یکسان از سمت بیرون به سمت مرکز دایره ایجاد می کنیم به صورتی که انتهای هر برش حدود 1 سانتیمتر با مرکز دایره فاصله داشته باشد. سپس گوشه های انتهایی را بصورت \"هشتی شکل\" می بریم. از مخلوط رنگهای سبز روشن و زرد ترکیبی درست کرده و با اسفنج از مرکز گل ...</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">اطلاعاتی در رابطه با ساخت گل \"یوکا\"</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">گل یوکا در انواع مختلفی وجود دارد که دارای سایزهای متفاوتی می باشد. تصویری را که مشاهده می کنید با استفاده از فوم در سایز طبیعی این گل به ارتفاع تقریبی 70 سانتیمتر از ته ساقه تا نوک غنچه ها ساخته شده است. غنچه ها با استفاده از خمیر گل چینی در 4 سایز که به رنگ سبز کمرنگ رنگ آمیزی شده به تعداد دلخواه ساخته شده اند. کلیه گلها در 2 سایز کوچک و بزرگ تهیه شده اند که در هر ساقه از 3 گل کوچک و 4 ...</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">آموزش گلسازی - شقایق وحشی</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">مواد و وسائل مورد نیاز فوم به رنگ سفید یا شیری، رنگ روغنی نارنجی، قرمز، سبز، قهوه‌ای، پرچم به رنگ مشکی، ساقه نازک پلاستیکی جهت ساقه اصلی. - مراحل انجام کار 1- ابتدا الگو را روی فوم انداخته و با قیچی برش دهید. 2- رنگ روغنی نارنجی را با مقدار کمی رنگ قرمز ترکیب نموده و از قسمت‌ پائین گلبرگ به سمت بالا رنگ‌آمیزی را شروع کنید. 3- به وسیله‌ اتوی گلسازی خط‌دار شیارهائی در سطح گلبرگ ایجاد ...</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">***********************************</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">کلیه محصولات این فروشگاه دارای گارانتی تعویض رایگان است</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">سایت این فروشگاه در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">ارسال سریع به تمام نقاط کشور با پست سفارشی یا پیشتاز</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">پس از ثبت سفارش ، شناسه سفارش را برای پیگیری های بعدی یادداشت کنید</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">این محصول در قالب بسته بندی شکیل و ضد ضربه ارسال می شود</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">این محصول دارای پشتیبانی بعد از خرید به صورت تلفنی می باشد<br><br><font color="#FF0000"><b><font size="5"><a href="http://melalkharid.ir/152637-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87/bz=39846" target="_blank" title=""><span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">لینک خرید </span>آموزش فارسی گام به گام گلهای بلندر پیشرفته</a></font></b></font></span></font></div> text/html 2017-02-24T16:01:37+01:00 cafeeshop12.mihanblog.com MansouR آموزش نقاشی منظره با رنگ روغن استاد جیمی ویلکوکس - اورجینال http://cafeeshop12.mihanblog.com/post/36 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span class="info-label" style="font-weight: bold; color: rgb(6, 191, 250);">قیمت</span><span style="color: rgb(112, 112, 112);">&nbsp;:&nbsp;</span><strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" style="color: rgb(112, 112, 112);"><span class="price-new" style="color: rgb(33, 84, 160);">13,890 تومان</span></strong></font></div><div style="text-align: center;"><strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" style="color: rgb(112, 112, 112);"><span class="price-new" style="color: rgb(33, 84, 160);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-weight: normal;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای آشنایی و یادگیری نقاشی منظره با رنگ روغن، مفاهیم و تکنیک های مختلف آن از این محصول با ارزش استفاده کنید. استاد برجسته نقاشی، جیمی ویلکوکس، این روش نقاشی را با دقت و با بیان جزئیات کامل به شما آموزش می دهد.</font></span></span></strong></div><div style="text-align: center;"><strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" style="color: rgb(112, 112, 112);"><span class="price-new" style="color: rgb(33, 84, 160);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://d20.ir/14/Images/430/Small/num1_137.jpg"></font></span></strong></div><div style="text-align: center;"><strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" style="color: rgb(112, 112, 112);"><span class="price-new" style="color: rgb(33, 84, 160);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></strong></div><div style="text-align: center;"><strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" style="color: rgb(112, 112, 112);"><span class="price-new" style="color: rgb(33, 84, 160);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-weight: normal; color: rgb(77, 77, 77);">مشخصات کلی&nbsp;</span><span style="font-weight: normal; color: rgb(130, 130, 130);">آموزش به زبان فارسی - گروه سنی: بزرگسال - نوع دیسک: DVD - تعداد دیسک: 1 حلقه - مدت زمان آموزش: 180 دقیقه - موضوع: طراحی و نقاشی - انتشارات: پانا پرداز آریا - توضیحات: آموزش گام به گام نقاشی با رنگ روغن از مبتدی تا پیشرفته - برای آشنایی و یادگیری نقاشی منظره با رنگ روغن، مفاهیم و تکنیک‌های مختلف آن از این محصول با ارزش استفاده کنید. استاد برجسته نقاشی، جیمی ویلکوکس، در این راه همراه شماست و به صورت دقیق و کاربردی آموزش های لازم را به شما می‌دهد.</span></font></span></strong></div><div style="text-align: center;"><strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" style="color: rgb(112, 112, 112);"><span class="price-new" style="color: rgb(33, 84, 160);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://d20.ir/14/Images/430/Large/num1_138.jpg"></font></span></strong></div><div style="text-align: center;"><strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" style="color: rgb(112, 112, 112);"><span class="price-new" style="color: rgb(33, 84, 160);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></strong></div><div style="text-align: center;"><strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" style="color: rgb(112, 112, 112);"><span class="price-new" style="color: rgb(33, 84, 160);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></strong></div><div style="text-align: center;"><a href="http://melalkharid.ir/447031-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84/bz=39846" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#ff0000"><b><span itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"><span class="price-new">لینک خرید آموزش&nbsp;</span></span>نقاشی منظره با رنگ روغن- اورجینال</b></font></a></div> text/html 2017-02-24T15:55:57+01:00 cafeeshop12.mihanblog.com MansouR خرید بهترین آموزش نقاشی با آبرنگ توسط استاد لفل به همراه بیش از 250نقاشی و عکس جهت الگوبرداری http://cafeeshop12.mihanblog.com/post/35 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(112, 112, 112);"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="info-label" style="font-weight: bold; color: rgb(6, 191, 250); text-align: start;">قیمت</span><span style="color: rgb(112, 112, 112); text-align: start;">&nbsp;:&nbsp;</span><strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" style="color: rgb(112, 112, 112); text-align: start;"><span class="price-new" style="color: rgb(33, 84, 160);">20,890 تومان</span></strong></font></div><div style="text-align: center;"><strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" style="color: rgb(112, 112, 112); text-align: start;"><span class="price-new" style="color: rgb(33, 84, 160);"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></strong></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(112, 112, 112);"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بیش از 250نقاشی و عکس جهت الگوبرداری قابل استفاده در کامپیوتر و دستگاه خانگی دوبله فارسی</font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://d20.ir/14/Images/430/Small/num1_131.jpg"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112);"><font size="2" face="Mihan-Iransans">علاوه برفیلم آموزشی نقاشی رنگ روغن، این مجموعه شامل جزوات آموزشی با فرمت pdf حاوی اطلاعات و نکاتی در زمینه معرفی رنگ روغن، ترکیب رنگ ها، کاتالوگ های رنگ روغن و همچنین شامل آموزش بیش از 10<strong>&nbsp;نقاشی رنگ روغن با موضوع گل</strong>&nbsp;به صورت گام به گام به شکل کتاب الکترونیکی pdf و معرفی چندین سایت نقاشی رنگ روغن می باشد.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112);"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://d20.ir/14/Images/430/Large/num1_132.jpg"></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112);"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این مجموعه همچنین شامل بیش از&nbsp;<strong>125 تابلو نقاشی رنگ روغن</strong>&nbsp;و بیش از 130 تصویر و عکس با موضوع طبیعت بی جان Still life می باشد که جهت ایده گرفتن و بکارگیری آنها به عنوان مدل نقاشی برای هنرجویان نقاشی می باشد.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112);"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://melalkharid.ir/447026-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84/bz=39846" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#ff0000"><b>لینک خرید&nbsp;<span style="text-align: start;">نقاشی با رنگ روغن-اورجینال</span></b></font></a></p></div> text/html 2017-02-24T15:49:44+01:00 cafeeshop12.mihanblog.com MansouR خرید بهترین آموزش نقاشی تکنیک آبرنگ - استاد عباس بهنیا اورجینال http://cafeeshop12.mihanblog.com/post/34 <p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><span class="info-label" style="font-weight: bold; color: rgb(6, 191, 250);">قیمت</span>&nbsp;:&nbsp;<strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"><span class="price-new" style="color: rgb(33, 84, 160);">16,900 تومان</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><img src="http://d20.ir/14/Images/430/Small/num1_2605875f4cf1697e.jpg"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: inherit;">آموزش نقاشی تکنیک&nbsp;آبرنگ</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: inherit;">آشنایی با تکنیک آبرنگ&nbsp;:</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: inherit;">- معرفی&nbsp;تکنیک&nbsp;آبرنگ &nbsp;1&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: inherit;">- معرفی&nbsp;تکنیک&nbsp;آبرنگ &nbsp;2&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: inherit;">-&nbsp;یک نمونه کار عملی به روش خیس در خیس 1</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">-&nbsp;یک نمونه کار عملی به روش خیس در خیس&nbsp;2</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">- استفاده از سفیدی مقوا در آبرنگ 1</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">- استفاده از سفیدی مقوا در آبرنگ&nbsp;2</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">لکه یا داغ در آبرنگ</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">استفاده از دستمال کاغذی در برداشت رنگ</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">چشمها را باید شست &nbsp;جور دیگر باید دید - آبرنگ از مرداب 1</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">چشمها را باید شست &nbsp;جور دیگر باید دید - آبرنگ از مرداب&nbsp;2</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">ترکیب چهار تکنیک آبرنگ در موضوع پاییز 1</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">ترکیب چهار تکنیک آبرنگ در موضوع پاییز&nbsp;2</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">اجرای نقاشی آبرنگ در ترکیب بندی های متفاوت 1</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">اجرای نقاشی آبرنگ در ترکیب بندی های متفاوت&nbsp;2</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">اجرای نقاشی آبرنگ در ترکیب بندی های متفاوت&nbsp;3</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">اجرای نقاشی آبرنگ در ترکیب بندی های متفاوت&nbsp;4</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">یک مدل آبرنگ از طبیعت بیجان 1</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">یک مدل آبرنگ از طبیعت بیجان&nbsp;2</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;<img src="http://d20.ir/14/Images/430/Large/num1_2615875f58079a21.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;" height="752" width="535"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: inherit;"><br></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: inherit;">آموزش نقاشی بزرگسال - تکنیک آبرنگ در نقاشی - تکنیک مداد رنگی - تکنیک سیاه قلم در نقاشی - چاپ کتاب - فروشگاه اینترنتی - خرید آنلاین - خرید لوح فشرده - خرید نرم افزار هنری - &nbsp;خرید کتاب دانشگاهی - تکنیک نقاشی با پاستل - چاپ کتاب - چاپ پایان نامه - تکنیک سیاه قلم چهره - تکنیک سیاه قلم طبیعت</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: inherit;"><br></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: inherit;"><br></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://melalkharid.ir/450776-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88dvd%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84/bz=39846" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#ff0000">لینک خرید&nbsp;آموزش نقاشی تکنیک آبرنگ-استاد عباس بهنیا-قابل اجرا دررایانه وDVDخانگی-اورجینال</font></a></p> text/html 2017-02-22T06:47:33+01:00 cafeeshop12.mihanblog.com MansouR خرید مجموعه آموزشی نقاشی با تکنیک پاستل و زغال کرایگ نلسون به صورت کاملا تصویری http://cafeeshop12.mihanblog.com/post/6 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در مجموعه آموزش<a href="http://melalkharid.ir/446942-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84-%D9%88-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84/bz=39846" target="_blank" title=""> طراحی با پاستل و زغال</a>، یک طراح با تجربه و یک کارشناس نقاشی، مراحل استفاده و چگونگی طراحی، جایگذاری اشکال , ابعاد اشیاء, چگونگی ایجاد نور و رنگ را به شما آموزش می دهد.<br><img class="fancybox-image" src="http://d20.ir/14/Images/430/Small/num1_11358428770b61f1.jpg" alt=""><br><br></font></div><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کرایگ نلسون به شما نشان می دهد که چگونه اشکال اولیه را ایجاد کنید و به جایگذاری مناسب برسید و اینکه چگونه قطعات را انتخاب کنید. شما یاد می گیرید که چگونه طراحی خود را برای رسیدن به بهترین شانس موفقیت انجام دهید و در کجا مراقب شفاف ترین نور ها باشید و لبه های سخت و نرم را جدا کنید و چگونه از رنگ و نور سود ببرید.<br>کرایگ در مورد اهمیت استفاده از انواع خطوط در<a href="http://melalkharid.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-95475-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C?bz=39846" target="_blank" title=""> طراحی و نقاشی</a> با پاستل بحث می کند و به کیفیت هنری کل طراحی فکر می کند. او به شما کمک می کند تا معماری های نظارتی خود را بکار ببرید و آنچه را که می بینید طراحی یا نقاشی کنید.</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img class="fancybox-image" src="http://d20.ir/14/Images/430/Large/num1_114584287e7de9e4.jpg" alt=""></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کرایگ نلسون طراحی و نقاشی را در دانشکده مرکزی هنر در لوس انجلس از سال 1974 و دانشکده هنر دانشگاه سان فرانسیسکو از سال 1990 تدریس نموده، جایی که او اکنون مدیر بخش نقاشی هنر های ظریف است.</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p align="center"><font color="#FF0000"><b><font face="Mihan-Iransans" size="5"><a href="http://melalkharid.ir/446942-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84-%D9%88-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84/bz=39846" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans">لینک خرید </font><font face="Mihan-Iransans">اموزش طراحی با پاستل و زغال- اورجینال</font></a></font></b></font></p><div align="center"><br></div> text/html 2017-01-28T15:03:08+01:00 cafeeshop12.mihanblog.com MansouR خرید محصولی جهت آموزش نقاشی و سیاه قلم به صورت حرفه ای http://cafeeshop12.mihanblog.com/post/28 <h1 itemprop="name" title="آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم طبیعت بی جان - اورجینال" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span class="info-label">قیمت</span> : <strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"><span class="price-new">15,990 تومان</span></strong></font></h1><h1 itemprop="name" title="آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم طبیعت بی جان - اورجینال" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">آموزش طراحی <a href="http://melalkharid.ir/446966-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84/bz=39846" target="_blank" title="">تکنیک سیاه قلم</a> طبیعت بی جان - اورجینال</font></h1><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img class="fancybox-image" src="http://d20.ir/14/Images/430/Small/num1_159584289211196a.jpg" alt=""></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سیاه قلم از علاقمندی های نقاشان و دستداران <a href="http://melalkharid.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-95475-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C?bz=39846" target="_blank" title="">هنر نقاشی</a> است و نقاشی سیاه قلم از اجسام و طبیعت بیجان از متداول ترین آثاری است که هر نقاشی به طراحی و کشیدن آن علاقه نشان می دهد.</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img class="fancybox-image" src="http://d20.ir/14/Images/430/Large/num1_1575842896d4ea12.jpg" alt=""></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: #000000">آنچه در این مجموعه خواهید آموخت :</span><br><span style="color: #000000">آشنایی با خطوط مختلف و نحوه دست گرفتن ابزارهای طراحیتجسم اشیاء و کشیدن آن با حداکثر خطاستفاده از امکانات ابزارها در طراحیرعایت نسبت یا تناسب در طراحیایجاد سایه و روشن در طراحیایجاد سایه و روشن در اشیاء مات</span><br><br><span style="color: #000000">ایجاد سایه و روشن در اشیاء شفاف</span><br><br><span style="color: #000000">ایجاد سایه و روشن در اشیاء براق</span><br><br><span style="color: #000000">ایجاد سایه و روشن دریاچه</span><br><br><span style="color: #000000">قرار گرفتن جنسیت های مختلف با توجه به محیط اطراف</span><br><br><span style="color: #000000">اجرای تکنیک های سایه و روشن</span><br><br><span style="color: #000000">دورنمایی یا پرسپکتیو : ترسیم خیابان، درخت، تیر چراغ برق (1)</span><br><br><span style="color: #000000">دورنمایی یا پرسپکتیو : ترسیم خیابان، درخت، تیر چراغ برق (2)</span><br><br><span style="color: #000000">دورنمایی یا پرسپکتیو : ترسیم خیابان، درخت، تیر چراغ برق (3)</span><br><br><span style="color: #000000">دورنمایی یا پرسپکتیو : ترسیم خیابان، درخت، تیر چراغ برق (4)</span><br><br><span style="color: #000000">دورنمایی یا پرسپکتیو : ترسیم خانه و کوچه</span><br><br><span style="color: #000000">مکعب فضایی</span><br><br><span style="color: #000000">دورنمایی یا پرسپکتیو دو نقطه ای (1)</span><br><br><span style="color: #000000">دورنمایی یا پرسپکتیو دو نقطه ای (2)</span><br><br><span style="color: #000000">ترسیم اتومبیل در پرسپکتیو دو نقطه ای</span><br><br><span style="color: #000000">تعیین جایگاه و قد انسان پرسپکتیو</span><br><br><span style="color: #000000">دورنمایی یا پرسپکتیو سه تقطه ای</span><br><br><span style="color: #000000">ترسیم فرورفتگی و برجستگی در عناصر ساختمان : پنجره ، تراس</span></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: #000000"><br></span></font></p><p align="center"><font color="#FF0000"><b><font face="Mihan-Iransans" size="5"><a href="http://melalkharid.ir/446966-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84/bz=39846" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans">لینک خرید </font><font face="Mihan-Iransans">آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم طبیعت بی جان - اورجینال</font></a></font></b></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: #000000"><br></span></font></p> text/html 2017-01-23T07:09:00+01:00 cafeeshop12.mihanblog.com MansouR خرید بهترین آموزش تصویری طراحی از مدل به صورت کاملا حرفه ای http://cafeeshop12.mihanblog.com/post/11 <p dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 18px;" align="center"> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="rtl" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"> مجموعه استثنایی در ۲ دی وی دی با دوبله فارسی با عنوان آموزش طراحی ازمدل قیمت پکیج اورجینال:7000 </span><br></font> </p><p style="margin: 5px; " align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="http://www.honarabad.com/wp-content/uploads/2012/09/o_215935.jpg" dir="rtl" title="آموزش طراحی از مدل" target="blank"><img src="http://www.honarabad.com/wp-content/uploads/2012/09/o_215935.jpg" dir="rtl" alt="آموزش طراحی از مدل" border="0" vspace="3"></a></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 20px;" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> درباره این مجموعه بیشتر بدانید :<br>نقاش مشهور جفری واتس یک نقاش برجسته و نیز یک معلم هنر و مربی اصول هنری است که در کلاس هایش به نقاشان تازه کار , اصول و شیوه هایی از نقاشی و طراحی را که تقریبا فراموش شده اند , آموزش می دهد.</font></p><p dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 20px;" align="center"><br><img class="fancybox-image" src="http://d20.ir/14/Images/430/Small/num1_157584282e1b8c51.jpg" alt=""></p><p dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 20px;" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> جفری واتس یکی از مربیان برجسته طراحی سر , بدن و اشکال آناتومی است که هر هنرمند باید به آنها مسلط باشد تا به صورت یک نقاش چیره دست شود.</font></p><p dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 20px;" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><img class="fancybox-image" src="http://d20.ir/14/Images/430/Large/num1_1605842834b04d20.jpg" alt=""></font></p><p dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 20px;" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">او دارای یک سبک مشهور آموزشی در نقاشی است که یادگیری روابط پیچیده را آسان نموده و نشان می دهد که چگونه مهارت های طراحی و نقاشی شکل می گیرد و به طور مستقیم بصورت مهارت های نقاشی در می آید.<br>بر خلاف برخی که پیشنهاد می کنند که شما باید اصول طراحی را یاد بگیرید. قبل از اینکه هنر نقاشی را یاد بگیرید جف واتس اصرار می کند که می توان آن ها را با هم یاد گرفت و روی هم تاثیر می گذارند اگر با هم یاد گرفته شوند.<br>نگرش وی در مورد کـسب موارد ضروری یک طراحی سریع , نگریستن , تجزیه و تحلیل و اجرا می باشد. </font></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="width: 540px; margin-right: 30px; text-align: right; padding: 10px; border: 1px solid rgb(107, 144, 218); background-color: rgb(240, 247, 249); " align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="rtl" class="t8"><b>نام كالا :</b> آموزش طراحی از مدل&nbsp; -</span></font>اورجینال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="rtl" class="t8"><span class="info-label">قیمت</span> : <strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"><span class="price-new">20,890 تومان<a href="http://melalkharid.ir/446960-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84/bz=39846" target="_blank" title=""><strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"><span class="price-new"></span></strong><img src="http://www.20store.ir/images/basket.gif" alt="خرید آموزش طراحی از مدل" border="0" align="left" hspace="15"></a></span></strong><br><b>كد :</b> 76 &nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>وزن :</b> 115 گرم &nbsp;&nbsp; </span><br><span class="t8"></span></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-01-23T07:03:15+01:00 cafeeshop12.mihanblog.com MansouR خرید بهترین محصول آموزش حرفه ایی تصویری ترسیم چهره http://cafeeshop12.mihanblog.com/post/10 <p dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma,sans-serif; " align="right"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: start;">منظور از نقاشی&nbsp;</span><a href="http://melalkharid.ir/413686-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87/bz=39846" target="_blank" title="">سیاه قلم</a><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: start;">، استفاده از ذغال و مداد کنته در کشیدن طرح و مخصوصا طراحی چهره می باشد. <a href="http://melalkharid.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-95475-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C?bz=39846" target="_blank" title="">آموزش گام به گام طراحی</a> چهره با تکنیک سیاه قلم را می توانید در این پکیج آموزشی توسط یکی از اساتید برجسته کشور یاد بگیرید.</span> </p><p style="margin: 5px; " align="center"><font size="2"><a href="http://www.abipic.com/wp-content/uploads/2012/01/Children_Portrait_Drawings_Persian-Star.org_03.jpg" dir="rtl" title="آموزش طراحی پرتره با مداد و فتوشاپ" target="blank"><img src="http://www.abipic.com/wp-content/uploads/2012/01/Children_Portrait_Drawings_Persian-Star.org_03.jpg" dir="rtl" alt="آموزش طراحی پرتره با مداد و فتوشاپ" border="0" vspace="3"></a></font></p> <p dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma,sans-serif; " align="right"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><a href="http://melalkharid.ir/378811-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87/bz=39846" target="_blank" title="">آموزش طراحی چهره با تکنیک سیاه قلم</a> در این محصول، توسط استاد علی کشاورز صورت می گیرد.</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">محتویات بسته آموزشی</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">2 عدد DVD قابل اجرا در رایانه و DVD Player های خانگی</span></p><p dir="rtl" style="font-size: 8pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma,sans-serif; " align="right"><img class="fancybox-image" src="http://d20.ir/14/Images/430/Large/0255fe3c10d454d.jpg" alt=""><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">ناشر / تولید کننده / سال نشر سخت افزار و سیستم عامل مورد نیاز</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">موسسه فرهنگی لوح کسترش دنیای نرم افزار سینا Pentium3، win7،8، Vista،XP</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">توضیحاتی از محصول</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">آنچه در این مجموعه خواهید آموخت :♦ تکنیک سیاه قلم</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ معرفی ابزارها، اجرای پرتره شماره 1: چشم</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ پرتره شماره 1: ابرو ، خط بین دوابرو</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ پرتره شماره 1: مو، ابزار گوش پاک کن</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ پرتره شماره 1: بینی</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ پرتره شماره 1: لب ها</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ پرتره شماره 1: ایجاد سایه های لطیف به کمک پنبه</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ پرتره شماره 1: ایجاد سایه مو به کمک پاک کن</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ پرتره شماره 2: چشم ابرو بینی (1)</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ پرتره شماره 2: چشم ابرو بینی (2)</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ پرتره شماره 2: مو</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ پرتره شماره 2: سایه های اطراف چشم و بینی</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ پرتره شماره 2: ایجاد سایه های صورت به کمک ابزار پنبه</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ پرتره شماره 2: خطوط پیشانی ، پرداخت سایه ها به کمک دستمال کاغذی</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ پرتره شماره 2: ته ریش، خطوط گونه، چشم و گوش</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ پرتره شماره 2: تکمیل مو و ایجاد تیرگی به کمک ذغال رنده شده و انگشت</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ پرتره شماره 2: گردن، دست، انگشتان</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">♦ پرتره شماره 2: چشم وابرو</span></p><div style="width: 540px; margin-right: 30px; text-align: right; padding: 10px; border: 1px solid rgb(107, 144, 218); background-color: rgb(240, 247, 249); "><span dir="rtl" class="t8"><b>نام كالا :</b> <br></span><h1 itemprop="name" title="آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره"><font size="1">آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره</font></h1><span dir="rtl" class="t8"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>قیمت :</b> </span><span dir="rtl" class="t8"><strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"><span class="price-new">19,990</span></strong> تومان <a href="http://melalkharid.ir/378811-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87/bz=39846" target="_blank" title=""><img src="http://www.a20.ir/images/basket.gif" alt="خرید آموزش طراحی پرتره با مداد و فتوشاپ" border="0" align="left" hspace="15"></a><b>كد :</b> 0137007 &nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>وزن :</b> 150 گرم &nbsp;&nbsp;</span></div> <p><br></p> text/html 2017-01-20T12:47:38+01:00 cafeeshop12.mihanblog.com MansouR خرید مجموعه ای از فیلم های آموزشی مخصوص کودکان Little Einsteins http://cafeeshop12.mihanblog.com/post/25 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">Little Einsteins:</span><br><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"></span><br><span class="info-label">قیمت</span> : <strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"><span class="price-new">38,990 تومان</span></strong><br><strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"><span class="price-new"></span></strong><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"><span class="price-new"></span></strong><img class="fancybox-image" src="http://d20.ir/14/Images/1026/Small/Little_anishtain_-_kodak_man.jpg" alt=""><br><br><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">بسته های شگفت انگیز لیتل انیشتین محصول کمپانی والت دیزنی به زبان فارسی</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">ارائه ی درخشان از کاراکتر محبوب شما پیرمرد مهربون</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">مجموعه ای برای شناخت تخصصی هنر نوابغ جهان، موسیقی، نقاشی، باستان شناسی،</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">معماری به همراه صدها نکته تربیتی، آموزشی و محرک ذهنی با آخرین استانداردهای روانشناسی کودک</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">مجموعه ای برای ساخت هویتی بزرگ در شخصیتی کوچک</span><br style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">شماره مجوز :23837/ب ن 1 /87 </span><br><span style="color: rgb(112, 112, 112); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"></span><br><font size="5" color="#FF0000"><b><span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><a href="http://melalkharid.ir/410131-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86/bz=39846" target="_blank" title=""><span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;">لینک خرید </span>لیتل انیشتین</a></span></b></font></font></div> text/html 2017-01-20T12:43:14+01:00 cafeeshop12.mihanblog.com MansouR خرید بهترین مجموعه آموزش گام به گام هنر گل چینی http://cafeeshop12.mihanblog.com/post/24 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> <span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">قیمت :</span><span class="gray" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span class="price-new">12,000 تومان</span></span> </font></div><div align="center"><font size="2"><span class="gray" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span class="price-new">آموزش هنر گل چینی ارائه شده در 2 CD<br>خمیر گل چینی<br>مواد لازم برای خمیر:<br>- نشاسته آسیاب شده یک لیوان<br>– چسب چوب، یک لیوان<br>– آب، نصف لیوان<br>– گلیسرین، 5/1 قاشق غذاخوری<br>– آبلیمو، یک قاشق غذاخوری<br>– وازلین بچه ( تیوپی)<br>– رنگ روغنی نقاشی<br>– یک تکه نایلون ضخیم<br>– یک وردنه کوچک.</span></span></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span class="gray" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span class="price-new"><img src="http://www.d20.ir/14/Images/228/Large/100526ab169e92ac.jpg"><br>طرز تهیه خمیر :<br>ابتدا نشاسته را بوسیله الک ریز چندین بار به خوبی الک نموده تا<br>ذرات درشت آن جدا شود. سپس سایر مواد را (به جز وازلین) به آن افزوده و در ظرف مناسبی به خوبی مخلوط کرده تا خمیری صاف و یک دست بدست آید<br>. اینک یک ظرف لعابی یا تفلون را بوسیله کمی وازلین چرب نموده و مواد را درون ظرف بریزید. اکنون مایع بدست آمده برای پخت آماده است. روش پخت<br>خمیر گل چینی به این صورت است که ظرف مورد نظر را با شعله ملایم به آرامی حرارت داده و مرتباً به هم می زنیم تا خمیر ته نگیرد و خمیر لطیفی به دست آید.<br>نکته: بهترین زمان استفاده از این خمیر یک روز پس از پخت آن می باشد.<br>**********************************<br>کلیه محصولات این فروشگاه دارای گارانتی تعویض رایگان است<br>سایت این فروشگاه در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است<br>ارسال سریع به تمام نقاط کشور با پست سفارشی یا پیشتاز<br>پس از ثبت سفارش ، شناسه سفارش را برای پیگیری های بعدی یادداشت کنید<br>این محصول در قالب بسته بندی شکیل و ضد ضربه ارسال می شود<br>این محصول دارای پشتیبانی بعد از خرید به صورت تلفنی می باشد</span></span></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="http://melalkharid.ir/152006-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C/bz=39846" target="_blank" title=""><div><span class="gray" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span class="price-new"></span></span></div></a></font></div><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="http://melalkharid.ir/152006-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C/bz=39846" target="_blank" title=""><div><span class="gray" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span class="price-new"></span></span></div></a></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><a href="http://melalkharid.ir/152006-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C/bz=39846" target="_blank" title=""><div><font color="#ff0000"><b><span class="gray" style="line-height: 20px;"><span class="price-new">لینک خرید&nbsp;</span></span><span style="line-height: 20px;">آموزش هنر گل چینی</span></b></font></div></a></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font> text/html 2017-01-20T12:37:16+01:00 cafeeshop12.mihanblog.com MansouR خرید یکی از بهترین آموزش های ساخت جدیدترین گلهای بلندر و گل آرایی http://cafeeshop12.mihanblog.com/post/23 <font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 20px;">قیمت :</span><span class="gray" style="font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span class="price-new" style="font-size: 10pt;">12,000 تومان</span></span></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">آموزش ساخت جدیدترین گلهای بلندر و گل آرایی</span></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">مجری : آفاق امیریان (مولف و مجری مجموعه های آموزشی ابریشم)</span></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">این مجموعه به صورت VCD می باشد</span></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">شما هم می توانید زیباترین گلهای بلندر را بسازید</span></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">اگر ثانیه ها برای شما ارزش طلا دارد این فرصت بی نظیر را از دست ندهید ....</span></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://www.d20.ir/14/Images/228/Small/87526c050fdf60e.jpg"><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">وسایل و ابزار مورد نیاز :</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">1- فوم به ضخامت (5/0 یا 1 میلی متر )</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">2- پودر تالک</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">3- رنگ روغنی و اکریلیک</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">4- سیم گلسازی شماره 2-5-7 میلی نتر</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">5- سیم ساقه آفتابگردان و رز</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">6- پرچم گل در رنگهای متنوع</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">7- خمیر گل چینی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">8- قالب برگ و گل</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">9- اتوی خانگی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">10- نوار گاترین سبز و قهوه ایی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">11- نخ قرقره ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">12- چسب گرم</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">13- قیچی کوچک و بزرگ</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">14- ابر</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">15- حلال (روغن برزک ، تربانیتین ،‌خشک کن )</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">16- اسپری کیلر</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">17- اکلیل هفت رنگ</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">هرآنچه از آموزش گل سازی بلندر می خواهید را یکجا ببینید!!</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">فرصتی بی نظیر بدست آمده که ما راه های موفقیت و موانع</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">سر راه هر نوع گل سازی را به شما بگوییم .</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">برگهای طبیعی را جمع آوری کرده و با دقت به آن نگاه کنید رنگها را به خاطر بسپارید و شیوه طراحی رنگ را روی برگ با دقت تماشا کنید سپس قلمی بدست گرفته رنگها را بسازید و با قلم مو روی تکه ایی فوم همان طرح را نقاشی کنید .</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">چندین بار این کاررا تکرار کرده تا دست شما به رنگ عادت کند خود شما بهترین مربی هستید برگ را ببینید و با کار خود مقایسه کنید آیا کار را خوب انجام داده اید یا نه به خودتان نمره بدهید اگر نمره خوبی نگرفتید باز هم این کار را تکرار کنید تا جایی که نمره خوبی به خودتان داده و از کار خود راضی باشید با تکه ای ابررنگهای ادغام شده در هم را محو ساخته و رنگ را روی کار خود مانند یک ترام رنگی در هم ادغام کنید و با مقداری پودر تالک رنگ آمیزی خود را ثابت کنید .</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">اکثر هنرجویان فکر می کنند ساخت گل مهمتر و سخت تر از برگ است اما این را بدانید اگر گل شما کنار برگ زیبائی نباشد هر چه گل زیبا بوده اماوقتی در کنار برگ بدرنگ و ناموزونی قرار گیرد کار شما اشکال دارد و زیبائی گل 50% است .پس ابتدا ساخت برگ را تمرین کنید وقتی کاملا زیبا و خوب از کار درآمد نوبت به ساخت گل می رسد .</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">فرصت بی نظیر برای دریافت اطلاعات و تجربیات تمام اساتید بزرگ گل سازی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">***********************************</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">کلیه محصولات این فروشگاه دارای گارانتی تعویض رایگان است</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">سایت این فروشگاه در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">ارسال سریع به تمام نقاط کشور با پست سفارشی یا پیشتاز</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">پس از ثبت سفارش ، شناسه سفارش را برای پیگیری های بعدی یادداشت کنید</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">این محصول در قالب بسته بندی شکیل و ضد ضربه ارسال می شود</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;">این محصول دارای پشتیبانی بعد از خرید به صورت تلفنی می باشد<br><br></span></font> </div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><br></span></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font size="5" color="#FF0000"><span style="line-height: 20px;"><a href="http://melalkharid.ir/152383-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/bz=39846" target="_blank" title=""><span style="line-height: 20px;">لینک خرید&nbsp;</span><span style="line-height: 18px;">آموزش ساخت جدیدترین گلهای بلندر</span></a></span></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px;"></span></b></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font> text/html 2017-01-20T12:32:46+01:00 cafeeshop12.mihanblog.com MansouR خرید مجموعه کامل آموزش نقاشی رنگ روغن توسط بزرگترین نقاش رنگ و روغن دنیا ، استاد باب راس http://cafeeshop12.mihanblog.com/post/22 <div><span class="info-label">قیمت</span> : <strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"><span class="price-new">13,900 تومان</span></strong><span class="price-new" style="color: rgb(33, 84, 160); font-weight: bold; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', sans-serif; line-height: 20px;"></span></div><div><font size="2">مجموعه کامل آموزش نقاشی رنگ روغن توسط بزرگترین نقاش رنگ و روغن دنیا ، استاد باب راس با کیفیتی بسیار بسیار عالی و با دوبله فارسی</font></div><div><font size="2">لذت نقاشی باب راس ( BOB ROSS )</font></div><div><font size="2">آموزش کامل نقاشی رنگ روغن</font></div><div><font size="2">خصوصیات بارز مجموعه لذت نقاشی به شرح زیر میباشد :</font></div><div><font size="2">آموزش قدم به قدم نقاشی رنگ و روغن توسط باب</font></div><div><font size="2">راس استاد نقاشی با شیوه ای خاص و بی نظیر</font></div><div><font size="2">این مجموعه برای تمامی کسانی که می خواهند نقاشی رنگ روغن را تا سطح پیشرفته دنبال کنند توصیه میشود.</font></div><div><font size="2">گذراندن لحظات بسیار خوش را با دیدن اینمجموعه سپری خواهید کرد. چیزی که شما آرزو دارید آن است که نقش های زیبایی را بر روی بوم نقاشی ایجاد نمایید. با تکنیک های شگفت انگیز باب راس و کمی تمرین.</font></div><div><font size="2">حتی چیزهایی که شما در خواب هم نمی دیدید را با حرکت قلمو ایجاد خواهید کرد.نقاشی هایی از قبیل پرتره ، طبیعت ، حیات وحش ، گلهای زیبا و ...</font></div><div><font size="2">******************************************************</font></div><div><img src="http://www.d20.ir/14/Images/228/Small/295270c21ebd6e6.jpg" alt="آموزش کامل فارسی نقاشی توسط باب راس"></div><div><font size="2">کلیه محصولات این فروشگاه دارای گارانتی تعویض رایگان است</font></div><div><font size="2">سایت این فروشگاه در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است</font></div><div><font size="2">ارسال سریع به تمام نقاط کشور با پست سفارشی یا پیشتاز</font></div><div><font size="2">پس از ثبت سفارش ، شناسه سفارش را برای پیگیری های بعدی یادداشت کنید</font></div><div><font size="2">این محصول در قالب بسته بندی شکیل و ضد ضربه ارسال می شود</font></div><div><font size="2">این محصول دارای پشتیبانی بعد از خرید به صورت تلفنی می باشد</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://melalkharid.ir/152229-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D8%B3/bz=39846" target="_blank" title=""><div><font size="7"><b>لینک خرید&nbsp;</b></font></div><h1 style="margin: 10px 0px; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', sans-serif; line-height: 40px; color: rgb(112, 112, 112); text-rendering: optimizelegibility;"><font size="7">آموزش کامل فارسی نقاشی توسط باب راس</font></h1></a><a href="http://www.mobiledaran.ir/probuy.php?wid=39846&amp;id3=153591" target="_blank" title=""><div></div></a></div>